Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Аленото слънце (част 4)

20.05.2019 | sexkupon
Категория: Групов, Фетиш

Идиличният живот на борда на Мелпомена претърпя драматичен обрат през втория месец от пътуването. Лейди Литълтън беше излязла да се полюбува на чудния ален изгрев на африканското слънце, когато на мостика настъпи оживление.
- Ето там, мистър Хъчинс! – възбудено сочеше капитан Хоторн.
- Да се храним в Ада, ако не е френски! Ох, моля за извинение, милейди.
Кейт кимна с усмивка и затърси източника на оживлението. На ръба на хоризонта имаше миниатюрно облаче... или не, може би това бяха платна?
- От портсайда* му сме! Заради изгряващото слънце вижда само алени отблясъци на изток! Ще го пипнем и още как! – капитан Хоторн почти подскачаше от възбуда.
- Да дам ли заповед за готовност на мускетарите? – с блеснал поглед попита Ричард.
- Не, не! Твърде рано е, ще го гоним поне няколко дни. – капитанът на фрегатата се впусна в ентусиазирани обяснения за мачти, платна, такелаж, сила и посока на вятъра.
Настроението на борда остана силно приповдигнато, лорд Литълтън презрително отбеляза, че ентусиазмът на екипажа се дължи не на родолюбие, а на перспективата за тлъсти премии, при залавяне на вражески кораб. Французите не закъсняха да забележат преследвача си и покрай африканския бряг започна дълга игра на котка и мишка. Капитан Хоторн беше принуден да признае, че е срещнал достоен противник, след като направи опит да скъси дистанцията и в следствие на това за малко не изгуби жертвата си. Вечер нощта скриваше с покрова си двата кораба, но на сутринта Мелпомена неизменно намираше малкото бяло петънце на хоризонта и гонитбата се подновяваше. С често посещаващите капитана офицери, срещите между Кейт и Ричард станаха твърде рисковани и двамата бяха принудени мълчаливо да се преструват.
- Капитан Блъд, предвид, че не е ясно кога може да влезем в бой с французите и евентуалния хаос, ви поверявам временно ключ от складовете, за да раздадете боеприпаси при нужда. – обърна се към стройния млад мъж Хоторн.
И морският капитан даде на пехотния ключ от онази светая светих на кораба, която беше пълна със скучни опаковани денкове, сандъци, платна и достъпна единствено за малцина. Меги, зачервена от възбуда, едва дочака да съобщи на господарката си, че вратата на един от складовете ще е отключена в полунощ. Лейди Литълтън изчака, за да се увери, че съпругът ѝ няма намерение да я посети точно тази нощ, а ще спи непробудно под влиянието на капките валиум. Почти подскочи от изненада, когато негова светлост все пак влезе в каютата ѝ.
- Милейди? – вдигна вежди лордът.
- Не смятате ли да лягате, още сте облечена.
- Не ми се спи. – с пресъхнало гърло отвърна Кейт.
- Възнамерявах да се поразходя. Имам силно главоболие, чистият морски въздух може би ще ми помогне.
- А, главоболие. Това прави нуждата от изпълнение на съпружеските ми задължения дваж по-неприятна за мен. – отбеляза печално той, докато разкопчаваше панталоните си.
Кейт не пропусна да забележи хищната му усмивка, при перспективата да ѝ причини страдание. Членът му изскочи с пружиниране, почти двойно по-тънък от този на Ричард, но дълъг и ужасно възбуден тази вечер. Лорд Литълтън придоби победоносно изражение, когато лицето на Кейт се изкриви в погнуса.
- Няма да ви карам да лягате с дрехите, обърнете се! – и без да и дава възможност да реагира я завъртя с гръб към себе си и лице към тоалетката.
Подпря я с длан между плешките и грубо я наведе напред, впил очи в отражението на лицето ѝ в огледалото. Мъжът запретна полите и фустите ѝ и ги метна на гърба, а после нетърпеливо задърпа надолу копринените дълги гащи. Развърза връзките им и те се свлякоха надолу по бедрата ѝ и се закачиха за жартиерите около коленете. С долно бельо смъкнато до половината, Кейт се почувства по-унизително, отколкото би била гола и решително стисна устни, за да не му достави удоволствие, като извика от болка при очакваното проникване. Мъжът зад нея дишаше шумно, направо задъхано, наслаждавайки се на властта, която имаше над едно човешко същество. Разни глупаци бълнуваха фантасмагории за забрана на робството в империята, но никой не беше толкова луд, че да забрани на съпруг да има пълна власт над съпругата си. Кожата на белите, стегнати полукълба на дупето ѝ настръхна и негова светлост похотливо намести твърдия си, тънък пенис между деликатните срамни устни. Натисна рязко и Кейт стисна очи, проникването не беше болезнено и сухо, защото тялото ѝ от часове тръпнеше в очакване на горещата, желана плът на Ричард. Въпреки това унижението имаше почти физическо усещане. Лордът влезе в нея до край, причинявайки ѝ дискомфорт с дългия си пенис и заблъска енергично. За първи път тя не беше суха с него и тънката му мъжественост не можеше да получи желаното триене в копринената ѝ вътрешност, подготвена да поеме двойно по-дебелия член на капитана. Със злобна гримаса мъжът заръга още по-грубо, търсейки по-силно усещане. С всеки тласък блъскаше тялото ѝ и ръбът на тоалетката се забиваше болезнено в гърдите ѝ. Кейт стисна здраво ръба и се избута назад, за да избегне поне това страдание и лордът прегракнало се обади, изтълкувал движението и погрешно:
- Мила моя, каква страст! Мор-ско-то пъ-те-шест-ви-е, ви се от-ра-зя-ва... – заръмжа той с всеки тласък.
- О-о-ох!
Кейт изключи съзнанието си, оставяйки гнусния глас на съпруга си и собственото си тяло далече-далече, а тя се пренесе в прегръдката на силните ръце на Ричард. Разшири ноздри, за да вдиша аромата на кожата му, ето, можеше да го усети! Устните ѝ се открехнаха и отрониха стон. Лорд Литълтън я сграбчи за кръста и замушка диво, оцъклил очи. Ето, сега Ричард слага силните си, топли длани на раменете ѝ, тя трепери от нетърпение в ръцете му! Съблича я и я обсипва с изгарящи целувки! Мъжът ѝ невярващо гледаше, как благоверната му съпруга запъшка страстно, докато хапеше устните си. Тялото ѝ се заизвива и започна да потреперва, а тя запреглъща дълбоко преди всеки стон. Да! Щяха да се слеят и да се любят в люлката на поклащащия се кораб. Когато не може да се удържа повече, Ричард ще я притисне, сякаш ставайки част от нея и любовният му орган ще пулсира дълбоко вътре, разливайки неземно удоволствие из цялото и тяло! Лорд Литълтън направо зяпна, когато Кейт провря ръка под себе си и... започна да се пипа! Да! Беше сигурен! Пръстите ѝ случайно го докоснаха по тестисите, скандално, нечувано! Жена му изви гръб назад, изправи глава и завика, докато тялото ѝ потръпваше. Докато оргазмът ѝ затихваше, лорд Литълтън усети познатото свиване в слабините и на няколко тласъка се освободи в нея. Отдръпна се и припряно заоправя панталона си.
- Мхм, – прочисти гърло той.
- Аз... съзнавам слабостта на пола ви, и като цяло съм широко скроен джентълмен, но поведението ви е на границата на непростимото, независимо, колко сте привлечена от мен!
Кейт постоя няколко минути подпряна на тоалетката, и когато успокои дишането си, бавно вдигна смъкнатите до коленете си копринени гащи. Оправи набързо фустите си и решително напусна каютата. Имаше нужда от Ричард, независимо дали съпругът и или пък целият кораб щеше да разбере. Мина незабелязана в обичайната суетня на последните дни, и след като се огледа, бързо вдигна люка към долната палуба. Меги ѝ беше обяснила как да намери оръжейния склад, но сега в мрака Кейт се почувства изгубена в дървения лабиринт. Подскочи и изпищя, когато някой я хвана изотзад. Силна длан бързо запуши устата ѝ.
- Малко е объркващо, ако човек слиза тук за първи път. – измърмори в ухото ѝ приятния, леко насмешлив глас на Ричард.
- Ела, хвани ме за ръка. Интересно, но всички складове имат една и съща ключалка, ето как кралската флота си спестява разходите. Смятам, че в склада с платната ще ни е много по уютно, отколкото върху сандъците с мускети.
Двамата си направиха гнездо в най-отдалечения ъгъл и мъжът, усетил че Кейт е на ръба на нервите си, я потопи в бавна и чувствена люлка на сливането, докарвайки я до успокоителен транс. По-късно тя почиваше в прегръдките му, когато вратата на склада скръцна и двамата любовници застинаха ужасени в своя ъгъл. Помещението се окъпа в светлина от фенер, която за тяхно щастие потопи краищата на помещението в още по-непрогледен мрак.
- Никой няма да забележи, момчета! – избоботи силен мъжки глас.
- Пък ако някой пита, били сте с мен да ми помагате. Ха-ха, че то си е така, де!
Грамадната фигура на боцмана Том не можеше да бъде сбъркана, с него имаше още двама яки моряци и...
- За бога! – изсъска Кейт.
- Това е... не е ли...
- Лейди Джоана. – прошепна дрезгаво Ричард до нея и сложи пръст на устните ѝ.
Пред очите им течеше немислимо представление. Боцманът беше заключил склада и оставил фенера на земята и тримата мъже, с лейди Джоана между тях, бяха ярко осветени за невидимите, сгушени в тъмнината любовници. Лейди Кейт гледаше невярващо, широко отворила очи, как грамадният боцман нежно привлече момичето между тримата мъже огромните му лапи задърпаха връзките на корсета ѝ. Скоро слабото, бледо тяло на момичето остана голо сред тримата възбудени мъжаги. Джоана стоеше с гръб към неволните зрители и Ричард не за първи път си помисли, че има нещо необичайно в това момиче. То сега извиваше тръпнещо тяло под ласките на шест ръце, които се плъзгаха по бедрата, дупето, милваха я по гърба и раменете. Джоана беше затворила очи и едва си поемаше дъх от страст, напълно отдадена на усещането. Всяка една от здравите ръце по тялото ѝ лесно би могла да я пречупи и грубата им сила, превърната от похотта в любовна нежност, я караше да изгаря от нетърпение. Момичето се отпусна на колене и нежните ѝ пръстчета започнаха да се борят с тежката катарама на масивния кожен колан на боцмана. Двамата моряци без да чакат развързаха вървите на сините си панталони и бързо се освободиха от тях, заставайки от двете страни на Джоана с полувъзбудени членове в ръце. Лейди Кейт се изчерви в тъмното, усещайки сладостно присвиване в слабините при открилата се гледка. “Една дама би извърнала глава при такава гледка!”, се обади благородното ѝ възпитание. “Една дама не би се въргаляла между корабните платна с любовника си!”, отвърна му мислено Кейт. После ченето ѝ направо увисна, когато Джоана най-сетне разкопча колана на боцмана и от панталона му тежко се източи нещо, което скритата в тъмното жена помисли за едра розова змия. Чак в следващия момент Кейт осъзна, че това беше половия член на боцмана. Гигантът се беше ухилил широко в брадата си, стоеше крепко, разкрачил крака и приклекнал леко, за да даде по-добър достъп на момичето до грамадния си орган. Тя задъхано ближеше оголената гъбеста глава, с тихичко скимтене. Меги беше разказвала на господарката си, че някои жени докосват с устни пениса на мъжа, но до сега Кейт причисляваше това към не особено достоверните истории на прислужницата си. И защо пък не? Нима Ричард в моменти на страст не беше я целувал по корема, вътрешната страна на бедрата и по онова вълшебно място, увенчаващо входа на женствеността ѝ? Откри, че устата ѝ се беше напълнила със слюнка и във въображението си нарисува картина, как докосва с устни копринено нежната повърхност на твърдия член на любовника си. Пред нея лейди Джоана вече стръвно редуваше ласките си между тримата мъже. Нежните ѝ малки ръце алчно грабеха и се пълнеха от твърдата мъжка плът, тя мачкаше големите им космати тестиси и се мъчеше да поеме в устата си, колкото може повече все по-високо изправените членове. Да налапа титаничния орган на боцмана разбира се беше невъзможно, но за другите двама разтваряше широко уста и със задъхано пъшкане се опитваше сякаш да ги погълне. Пъшкането ѝ се превръщаше в задавено гъргорене, когато членовете им се опираха в гърлото ѝ, а мъжете хващаха вълнистата ѝ коса и се опитваха да набутат още и още в жадната уста на момичето. Без да съзнава, Кейт беше впила нокти в дланта на любовника си и конвулсивно го дращеше. Докато Джоана се давеше с единия от моряшките членове, другият матрос клекна и я завъртя, така че момичето застана с лице към другаря му. “Че тя има още по-малки цици, отколкото изглежда на пръв поглед!” помисли си Ричард, докато ръката му се плъзгаше по цялото протежение на гръбнака на Кейт от врата, чак до цепката на дупето. Матросът беше клекнал за лейди Джоана и се изплю шумно в шепата си, за да размаже плюнката между бузите на щръкналия ѝ задник. Направи го няколко пъти, като с последната слюнка омаза твърдия си, като стомана член. После подпря момичето с една ръка за рамото, а с другата нагласи члена си и натисна внимателно. Тя беше изплюла пениса на другаря му и чакаше проникването със затворени очи.
- О-о-огх, о-о-ум-м-м! – простена тя, когато мъжът зад нея натисна и преодоля съпротивата на тялото ѝ.
Морякът я щадеше и в началото я клатеше леко, оставяйки я да се отпусне и привикне. Когато започна да се плъзга в тялото ѝ по-свободно тя отново поднесе пениса към устата си. Кейт вече дишаше на пресекулки и слюнка се стече от ъгълчето на устата ѝ. Ричард я галеше по гърба и тя беше цялата настръхнала. Внимателно, тих като прокрадващ се хищник, той се премести отгоре ѝ, притискайки я с горещото си тежко тяло. Коравият му член се отърка в бузите на дупето ѝ и бързо се намести между тях. Кейт го стисна с полукълбата на задника си и мъжът със сподавено ръмжене се задвижи. Тя задъхано извърна глава от гледката и потърси устните му. Постепенно мъжът отгоре ѝ се спусна по-назад и накрая главата на тръпнещия му член попадна между краката ѝ. Малките ѝ срамни устни го целунаха и с желание го обвиха, пропускайки го между тях. Кейт захапа дланта си, за да не извика, когато тялото ѝ затрепери от проникването. Ричард я чукаше бавно, легнал отгоре ѝ, тежестта на тялото му и бавните, равномерни движения обещаваха удоволствието и едновременно го отлагаха в сладкото мъчение на очакването. Двамата любовници гледаха представлението, докато се потапяха един в друг. Морякът зад Джоана беше увеличил скоростта и сега тя простенваше при всеки дълбок тласък. В един момент мъжът затрепера и стисна силно за раменете дребничкото момиче, като проникна колкото можеше по-навътре. Дълбоките му стенания оповестиха кулминацията му, и когато се източи до край в нея се отдръпна, дишайки тежко. Джоана инстинктивно сви мускула на ануса си, но той сам се отпусна от нея излезе вкарания от мъжа въздух и от отпуснатата халка се проточи гъсто бяло семе. Боцманът я вдигна в мощните си ръчища и нежно я положи по гръб върху скатаните корабни платна. Момичето вдигна крака към гърдите си и ги разтвори, хващайки отдолу дупето си с две ръце, и давайки достъп до оголените си слабини. Ако лейди Кейт не беше захапала китката си, сигурно щеше да издаде присъствието си с шумно ахване, когато вместо розова цепка, видя между краката на Джоана едно наистина много мъничко, увиснало, но съвсем истинско пенисче. Гледката беше толкова гротескна и същевременно толкова перверзно възбуждаща, че зялото тяло на Кейт затрепера от внезапния оргазъм. Пред тях морякът нежно прихвана краката на Джоана, качи ги на раменете си, намести нетърпеливо член на вече разширения и отпуснат анален пръстен и сля стона си този на момичето, потъвайки дълбоко в нея.

Следва продължение...

Дядо Торбалан
https://eroticstorybg.blogspot.com

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен