Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


На море с Деси (част 4)

11.06.2022 | Анонимен
Категория: Аматьори, Групов, Принуда

Наско повдигна брадичката ѝ и отново ѝ го вкара в устата. Продължи да я чука, без да се интересува, дали тя въобще успява да си поеме въздух. От време на време дори стискаше с два пръста носа ѝ и съвсем я задушаваше. В това време Добри не спираше да я чука на задна и да я пляска методично по дупето, което ставаше все по-червено. Виждах как мускулите по плоския ѝ корем се изпъваха при всеки тласък на кура му. Виждах как самата тя трепери от напрежение, в което изглежда се смесваха страх и удоволствие. Мъжът, който снимаше с телефона си се изправи и тихо се приближи към тримата, като известно време снимаше отблизо как Деси пъшка между членовете на Наско и на Добри. След малко Добри спря да я чука, излезе от нея и се отдръпна към един от столовете до стената. Наско също извади кура си от устата ѝ и си закопча панталона без да е свършил, взе телефона от ръката на другия мъж и му направи знак по посока на Деси. Той се усмихна, дръпна ципа си и се приближи до нея. Деси се беше отпуснала на двете каишки, които държаха ръцете ѝ и дишаше тежко, хлипаше и се опитваше да застане по-удобно на колене. Не знам дали въобще усети размяната. Мъжът първо протегна ръка и хвана гърдата ѝ, стисна я, Деси изпищя, той вдигна ръка и я плесна по едната буза, изчака малко и методично ѝ удари шамар и по другата. След това извади члена си и се приближи още към устата на Деси. Хвана главата ѝ, разтвори широко устата ѝ с пръсти и постави члена си в нея. Отново я хвана с две ръце за ушите и започна да я нанизва на кура си. Имаше малко по-тънък, но доста дълъг член, по който синееха разкривени татуировки. Самият той изглеждаше дори по-стар от Наско, беше слаб, кльощав, с гърбав нос и редки зъби. Мургавите му почти черни ръце контрастираха със светлата кожа на Деси, особено когато се плъзгаха по гърдите ѝ. Наско отново се приведе над нея, погали я по путката и попита:
- Какво си ти?
- Вашата курва! – покорно изхълца Деси.
Имах чувството, че нещо в нея се беше променило и сега тя наистина се подчиняваше на тези мъже. Не знам дали го правеше с желание, но беше съвсем съзнателно, а не просто игра. Наско протегна ръка и махна превръзката от очите ѝ. Деси първо видя татуирания кур, който се поклащаше пред устата ѝ, а след това и човека, надвесен над нея. След това забеляза и другите двама непознати, които бяха станали от местата си и се приближаваха към мястото за чукане, както и телефона, с който я снимаше Наско. Тя изхълца отново, заклати глава, но не успя да каже нищо. В този момент ме видя завързан за дървения кръст отстрани, с топчето-запушалка в устата и с въжето, пристягащо тестисите ми. Деси прехапа устни, отпусна се на каишите и главата ѝ клюмна надолу.
- Истинското забавление започва сега! – каза Наско и се зае да разкопчава каишките, които държаха ръцете ѝ. - От този момент нямаш право да говориш! Нито дума! Разбра ли?
- Да. – каза тихо тя.
Той вдигна ръка и отегчено ѝ удари още един шамар. Тя го погледна с насълзени очи и послушно кимна.
- Мястото ти е ето там! – каза Наско и посочи с ръка към стената, до която стоеше Добри. - Там ще ти отворим задника.
Чак сега видях, че столът на който Добри се подпираше беше малко по-особен. Допреди малко върху него имаше някакво покривало, но сега Добри го беше дръпнал и можех да видя всичко по-ясно. Приличаше на стар бръснарски стол, обикновен, с железни крака, но от страничните му облегалки тръгваха още две железни подпори, извиваха се и отиваха напред и леко встрани. Деси вдигна глава и огледа четиримата мъже около себе си. Освен онзи с татуирания кур, другите двама непознати си приличаха доста, може би бяха братя, много набити и с мускулести ръце, малко по-млади, вероятно около 45-50 годишни, с бръснати глави, а единственото по което ги различавах беше белегът, който минаваше през лицето на единия от тях. Сега всички стояха и наблюдаваха Деси, чакаха да видят, дали ще изпълни нареждането на Наско. Тя се изправи с усилие и бавно тръгна към стола, залитна несигурно, но продължи да пристъпва напред. Белите чорапи и токчетата ѝ придаваха сексапил, но в моите очи това беше евтин, курвенски сексапил. Алените петна от плесниците по дупето ѝ караха мъжете да се взират в него и да се облизват похотливо. Те ѝ направиха път, докато минаваше покрай тях и започнаха да разкопчават ризите си. Деси стигна до стола и Добри ѝ посочи къде да седне.
- Трона на принцесата! – каза той.
След това ѝ показа как да сложи краката си на закривените стъпенки. Приличаше на много примитивен гинекологичен стол, съвсем проста и в същото време практична изработка. Добри раздалечи и застопори двете подпори така, че краката на Деси се отвориха, разтвори се и вагината ѝ, която досега беше чукал само Добри. Виждах как леко блестеше след чукането. Деси се хвана за страничните облегалки, пръстите ѝ се впиха в тях, а кокалчетата ѝ побеляха. Добри хвана и върза глезените ѝ с въженца, които висяха от подпорите на стола. Наско през това време продължаваше да я снима. Сигурно нарочно беше свалил маската ѝ. Сега тя виждаше кой ще я чука и знаеше какво я очаква. Седеше с разтворени крака, а мъжете пред нея се събличаха и се приближаваха все повече. Виждах как по навик устата ѝ стои леко отворена и диша тежко в очакване на неизбежното чукане, а червилото се бе размазало около устните ѝ. Тя облиза устните си с език и си пое дълбоко въздух. Добри отиде до една от масичките и наля някакъв алкохол в една водна чаша. По цвят приличаше на уиски. Върна се до стола на Деси и протегна ръка към нея.
- Пий! – каза. - До дъно!
Деси взе чашата и я надигна. Изпи всичко, поне двеста грама концентрат. Видях как очите ѝ се замъгляват и тя се отпусна назад върху твърдата облегалка на стола. Ръцете ѝ отново стиснаха страничните дръжки. Единият от братята, този с белега, пристъпи напред и застана между краката на Деси. Членът му беше надървен и стърчеше нагоре. Мъжът хвана бедрата ѝ, намести я леко на стола и се изплю върху путката ѝ. Чух я как тя извика, когато проникна в нея. Започна да я чука рязко и дълбоко, без да ѝ дава време да свикне. Виждах как я заковава и притиска в стола. Курът му беше ужасно дебел и жилест, поне осемнайсет сантиметра, блестеше, докато влизаше и излизаше от путката ѝ. Деси инстинктивно се опитваше да събере краката си, но не успяваше. Пръстите на ръцете ѝ се изпъваха и отново се свиваха върху дръжките на облегалките. Мъжът с белега изведнъж спря и се дръпна. Мястото между краката на Деси зае брат му. Той хвана гърдите ѝ, стисна ги и прокара члена си по процепа на путката ѝ. После влезе в нея и също започна да я чука енергично. Торсът му се блъскаше в разкрачените крака на Деси. Тя пъшкаше, опитваше се да се дръпне назад, но беше приклещена в стола. Този също се дръпна изведнъж без да свършва. После беше отново онзи с татуировките по члена. После Добри. Накрая Наско. Всичките се изредиха да я чукат, но единственият, който се изпразни беше Добри. С вик на задоволство той хвана кура си и заизхвърля сперма върху мрежестите ѝ чорапи. Накрая въздъхна, усмихна се и погали вагината на Деси.
- Страхотно путе! – каза. - Радвам се, че можах да си поиграя с него.
Тя не отговори нищо. Според мен главата ѝ съвсем се беше замаяла от алкохола. Двамата братя застанаха от двете ѝ страни, притиснаха гърба ѝ към ръба на облегалката така, че тя трябваше да се извие от натиска и гърдите ѝ щръкнаха нагоре. Те хванаха ръцете ѝ и започнаха да галят и щипят зърната на гърдите ѝ, стискаха леко корема ѝ, пляскаха я, караха я да отваря широко устата си и да моли да бъде чукана. Това отклоняваше вниманието ѝ от кльощавия и тя не видя веднага, че той се приближава към нея с една тубичка, в която вероятно имаше гел. Мъжът приклекна между бедрата ѝ. Пръстите му заблестяха от гела и проникнаха в нея. Един, два, три. Деси завика силно. Единият от братята я плесна през устата и завря пръстите си дълбоко, почти до гърлото ѝ. Татуираният се ухили доволно и продължи да вкарва три пръста в нея. Стараеше се да разширява и да разтваря все повече путката ѝ.
- Дайте ми бутилката. – каза след малко той.
Каза го съвсем спокойно, почти безразлично, все едно искаше да му сипят още едно. Добри му подаде празна бутилка от бира. Деси ги гледаше с разширени от ужас очи. Кльощавият взе бутилката и я постави на отвора на путката ѝ.
- Моля ви… – прошепна тихо Деси.
Последва още един шамар, тя млъкна и опита да си поеме въздух. Бутилката започна да влиза в нея. Онзи я беше намазал с гел и тя хлътваше все повече. Стигна до широката част на шишето и аз видях как вагината на Деси се отваря, разпъва се и поема чуждото тяло в себе си. Деси извика силно, опита да се изправи, но двама братя я натиснаха назад към стола. Кльощавият раздвижи бутилката, завъртя я нагоре, настрани, отново нагоре и бавно я дръпна, за да вкара вече четири пръста в путката ѝ. В същото време с палец си играеше и с клитора ѝ и я караше да се извива от тръпките, които минаваха през тялото ѝ. Беше опитен и знаеше как да редува болка и удоволствие. Извади ръката си и пъхна средния си пръст в ануса ѝ. Този път Деси се удържа да не вика. Знаеше какво предстои. Пръстът на мъжа бавно потъна в нея. Извади го, постави още гел и този път вкара два пръста в дупето ѝ – малкия и безименния. Средният и показалецът отново влязоха в путката ѝ. Започна да я чука с ръка едновременно в двете дупки. Виждах как тялото на Деси потреперваше и се разтърсваше при всяко проникване.
- Да видим сега… – каза татуираният, изправи се и заразмазва още от гела по надървения си кур.
Добри раздалечи малко стъпенките така, че краката на Деси се разтвориха максимално. Вече тя почти не седеше на стола, но за сметка на това дупето ѝ се подаваше удобно над ръба на седалката и сякаш също се предлагаше на надървения кур на кльощавия. Той прихвана бузките на малкото ѝ дупе, разтвори ги и опря члена си в тесния отвор.
- Напъни малката! – каза той. - Напъни и разтвори, за да не се налага да използвам бутилката. Дупенцето ти определено няма да се зарадва от подобна компания.
Деси изглежда го послуша. Видях как халката на дупето ѝ леко се отваря. Татуираният опря члена си в ануса ѝ и започна да прониква навътре. Останалите мъже стояха отстрани и ги наблюдаваха. Наско снимаше – редуваше близки кадри на проникващия член и на лицето на Деси. Курът на татуирания потъваше все по-дълбоко в ануса ѝ. Вероятно не случайно той беше пръв, тъй като имаше най-тънък член, подходящ за разпечатване на дупето ѝ. И въпреки това на нея ѝ беше трудно – поемаше си въздух, опитваше се да диша дълбоко и да не се стяга, докато членът на мъжа я разтваряше. За радост той не издържа дълго, след минута или две започна да се движи по-бързо, още по-бързо, Деси започна да вика от резките тласъци, докато накрая онзи с ръмжене извади кура си и заизхвърля сперма по корема ѝ.
- Страшно дупе! – каза татуираният.
Събра от спермата си с ръка и започна да я натиква в отворената уста на Деси и да я размазва по устните ѝ. Тя послушно облиза пръстите му. След това татуираният се дръпна назад. Единият от братята, този с белега, пристъпи и застана между разтворените бедра на Деси. Неговият член беше по-дебел и голям и сега щеше да влезе в дупето ѝ. Той също размазваше старателно от гела по цялата дължина на ствола си. Приближи се плътно до стола и проникна в ануса ѝ. Деси отново извика, защото сега беше още по-разширена. Виждах как краката ѝ потреперват при тласъците му. В това време брат му продължаваше да извива зърната на гърдите ѝ и да ги пляска с длан – едната му ръка беше на гърдите, а другата върху клитора ѝ. От време на време се навеждаше и я целуваше по устата. След това я караше да изплези език и се изплюваше на него. Деси не можеше да се съсредоточи върху ставащото с нея, беше се отпуснала и сякаш ги беше оставила да правят каквото искат с нея. Предполагам, че и алкохолът, който Добри ѝ даде, действаше. Белязаният, който я чукаше, каза нещо на другите и те му подадоха бирената бутилка. Той излезе за малко от Деси и отново постави бутилката на входа на влагалището ѝ, като започна да натиска и да я вкарва в нея. Когато стигна до широката част на шишето Деси извика, изви се, но не успя да се дръпне и бутилката продължи да прониква в нея. Вече се виждаше само част от основата ѝ. Тогава мъжът отново повдигна леко таза ѝ и вкара члена си в дупето ѝ. Дъното на бутилката се опираше в корема му и при всяко негово движение курът му влизаше в ануса ѝ, а бутилката потъваше във вагината. Деси изтърва облегалките на стола и захълца неконтролируемо. Тялото ѝ се тресеше и потръпваше от всички тези усещания, които изпитваше едновременно. След няколко минути мъжът излезе от нея, извади бутилката и се дръпна настрани. Известно време никой не се доближаваше. Всички гледаха как тя почти е легнала в стола, а анусът ѝ бавно се затваря след излизането на члена на белязания, но вагината ѝ продължава да стои широко отворена. Вторият брат, който очевидно си падаше повече по мъченията, се приближи и плесна с длан през разтворената путка на Деси. Тя подскочи на стола. Той се засмя доволно, изстиска от гела по ръката си и напъха пръсти в нея. Първо три, после четири, а след това и целия си юмрук. Ръката му влезе в разтворилата се от бутилката путка и се задвижи вътре в нея. Деси се бе извила, дишаше тежко и гледаше невярващо как чуждата ръка влизаше в тялото ѝ. Онзи се засмя доволно и рязко изви и извади ръката си. Деси изпищя от болка. Мъжът освободи краката ѝ от стъпенките и каза само:
- На колене, курво!
Деси се свлече на земята пред него. Той я хвана за косата и я побутна към подиума между дървените колони.
- Отивай там! На четири крака! Искам да гледам как лазиш, като кучка!
Деси бавно запълзя към центъра на стаята. Ръцете и краката ѝ трепереха от физическото усилие и напрежението, което трябваше да изтърпи на стола. Движеше се съвсем бавно. Колената ѝ се търкаха по мръсния под и по белите чорапи оставаха черни прашни петна. Дупето ѝ още не се беше затворило съвсем, леко пулсираше и продължаваше да се отваря след интензивното проникване, срамните ѝ устни бяха подути и блестяха от потта и течностите на мъжете, които се бяха отърквали в тях. Накрая Деси стигна до масичката с китеника и уморено се подпря на нея. Двамата братя нямаха намерение да я оставят да си почива. Те си кимнаха и бързо се приближиха към нея. Единият я хвана през кръста и я метна по гръб върху китеника. Постави я напряко така, че дупето ѝ се подаваше от едната страна на правоъгълника, а главата ѝ провисна назад от другата. Вторият брат се нагласи при дупето ѝ, а белязаният постави кура си върху устните ѝ. Влязоха едновременно в нея. При всяко проникване в устата, Деси се давеше от големия кур на белязания, при което анусът ѝ се стягаше върху члена на другия мъж, след което се отпускаше малко и онзи ѝ го вкарваше още по-дълбоко. Беше сложил краката ѝ върху рамене си и имаше отличен достъп, за да прониква в дупето ѝ. Наско се приближи към тях и продължи да снима. Добри и татуираният бяха седнали отстрани, пиеха бира и си говореха за нещо, като от време на време се смееха високо. След малко братята я завъртяха, обърнаха я по корем и си смениха местата. Продължиха още известно време да я чукат едновременно, докато накрая започнаха едновременно да се празнят в нея без да вадят куровете си. Свършваха в устата и в дупето ѝ, викаха силно и набиваха с все сила парчетата си в нея. Виждах как тялото ѝ се огъва от натиска и в същото време потреперва неконтролируемо. Наско не спираше да снима. Когато братята се изпразниха, той вдигна глава, усмихна се и ми намигна.
- Идва и твоя ред!
Видях как братята отново подхванаха Деси и я накараха да застане на четири крака върху масичката. Единият я хвана за косата и дръпна главата ѝ, за да гледа към мен. Тя едва се крепеше – мисля, че вече беше напълно изтощена. Наско се приближи до мен и развърза въжетата, с които бях прихванат за Х-а.
- Отиди при стола и се надупи хубаво! – каза той и посочи стола, на който бяха чукали Деси.
Направих каквото поиска. Приближих се до стола и се наведох напред. Наско ми показа къде да се хвана и ме накара да се наведа така, че дупето ми да щръкне нагоре. Усетих ръката му между краката си.
- Разтвори ги по-широко! – каза той и погали вързаните ми тестиси.
Разтворих крака и усетих как хваща плъга, който стоеше в дупето ми и започва да го вади съвсем бавно. Когато стигна до най-широката му част спря и го задържа така. Изохках от напрежение. След това Наско дръпна рязко разширителя и аз почувствах празнотата в дупето си. Веднага след това усетих пръстите на Наско, които проникваха без усилие в ануса ми. Бяха два или три и с лекота влизаха в мен.
- Чудесно! – каза той.
Дръпна ръката си и усетих члена му, който също се докосна до тестисите ми и после се опря в дупето ми. В следващия момент вече проникваше в мен. Натисна с длан гърба ми, за да се приведа повече, с другата си ръка стисна дупето ми и в същото време продължи да набива кура си в мен. Ръката му се плъзгаше по гърба ми, минаваше отдолу, хващаше члена ми и леко го опъваше. Аз пъшках и се опитвах да застана така, че да усещам по-малко болка. Мислех, че дупето ми ще се разкъса и се чудех как Деси беше издържала всичкото чукане преди малко.
- Сега и ти си курва! – каза Наско. - Също като нея, като твоята приятелка, ха-ха! Сега ще разтворя и твоята путка, както момчетата разтвориха нейната! – и започна да ме чука с все сила.
Усещах, че влиза дълбоко, много дълбоко в мен, а тялото му се блъска в моето. Анусът ми не оказваше съпротива и се разтваряше пред натиска му, а той движеше кура си нагоре, надолу и настрани, за да ме разтваря все повече.
- Какво си ти? – извика той.
- Курва! – изшепнах аз между тласъците.
- Точно така! – и той силно ме плесна с длан по дупето. - Оближи стола с език! Така ще усетиш хубаво нашия вкус и това, което направихме с приятелката ти.
Изплезих език, наведох се още и започнах да ближа стола. Той започна да се движи по-бързо, запъшка и заизхвърля семето си вътре в мен. Усещах го как се притиска към дупето ми и се празни. След това бавно извади члена си.
- Ето… – каза Наско. - Осигурихме смазка и за другата курва.
Завъртях глава и го погледнах. Той само се усмихна, хвана въжето, което държеше тестисите ми и ме поведе на каишка към масичката, на която Деси продължаваше да стои на колене и откъдето беше гледала как той ме чука. Запрепъвах се след него, като в същото време усещах спермата в дупето си. Наско ме накара също да застана на четири крака върху масичката, но с гръб към Деси. Видях как Добри и татуирания оставиха напитките си и се приближиха към нас. Наблюдаваха ни с любопитство. Двамата братя застанаха от двете ни страни – единият пред мен, а другият пред Деси. Стоях на четири крака и задъхано си поемах въздух. Не знаех какво следва, нещата отдавна бяха излезли от контрол. Само чувах стъпките на Наско, който отиде до единия край на стаята, взе нещо оттам и се върна при нас.
- Ето го и десертът! – таза той.
Вдигнах глава и видях, че държи огромно дилдо в ръцете си. Досега не бяха виждал такова. Беше наистина голямо, сигурно над 50 сантиметра на дължина и ужасно широко. Беше черно на цвят и еднакво широко по цялата си дължина. Двата му края бяха леко заострени, но само толкова. Наско видя объркването ми, усмихна се и каза:
- Това е за двамата! Подарък от мен за вашите прекрасни дупета!
Той застана над нас и след малко усетих как единият край на дилдото опира в ануса ми и започва да го разпъва. Точно така, не проникваше, а го разпъваше. Извиках почти едновременно с Деси, в която Добри напъхваше другия край на дилдото.
- А сега дупетата ви трябва да се докоснат! – чух гласа на Наско. - Искам ги едно до друго, разбрахте ли? Трябва да се чукате един друг, като влюбени гълъбчета. От вас зависи в чий задник ще влезе повече, ха-ха! Начало! Почвайте! – и той се дръпна настрани
Аз усетих как ръцете на единия брат, белязания, натискат раменете ми. Курът му стърчеше пред устата ми, а той ме притискаше назад към дупето на Деси. Другият брат вероятно правеше същото с нея, защото усетих как дилдото започва да влиза в мен. Отново извиках и тогава усетих и кура в устата си.
- Давай! – извика кльощавия. - Шибай се!
- Давай! – извика и Добри. - Чукайте се здраво!
- До дъно! – пожела ни Наско.
Трябваше да се движим, да въртим задници и да се нанизваме на дилдото докрай, докато не останеше нищо навън. Под натиска на мъжа пред мен аз се заклатих и чувствах как с всеки тласък дилдото влиза все по-дълбоко в мен и в същото време и в Деси. И двамата викахме, въпреки че в устите ни бяха членовете на двамата братя, ако въобще бяха братя. Петимата мъже над нас крещяха, пляскаха ни по дупетата, по лицата, плюеха ни по лицата, ръцете им си играеха с нас, а ние се нанизвахме на двойното дилдо и издавахме нечленоразделни звуци. Бяхме се превърнали в послушни играчки. Не знам колко време мина, нито как сме изглеждали отстрани, но в един момент усетих как дупето на Деси се докосва до моето. Усещах го при тласъците и продължавах да се движа, напълно изтощен, загубил представа за време и място. В този момент мъжът пред мен започна да се празни върху лицето ми. Усещах, че и другите свършват върху нас. В един момент целият лепнех от потта и от спермата. Това беше последната ми нощ с Деси и последният път, когато правих секс с нея.

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 2 години

Някъде около северния полюс. Късна декемврийска вечер. Дядо Коледа чете писма, а до него чувалът му. Хвърля писмо на една страна, а в чувала пуска вибратор. Писмо на една страна, вибратор в чувала. А под нос си мърмори: - От къде дави ги намеря тези мъже?

Анонимен | преди 2 години

Автора на тези разкази да потърси незабавно психиатрична помощ.

Анонимен | преди 2 години

Странно свършване на разказа

Анонимен | преди 2 години

Тука психиатър трябва да се произнесе... Робин Шприц

Анонимен | преди 2 години

И що последната нощ? Какво стана? Можеше малко да се опише - Деси реши да им е курва завинаги, а мен ме изгониха. Усещах, че накрая така ще свършат нещата, но се надявах на малко повече описателност.

Анонимен | преди 2 години

Младежът ще ходи всяко лято там, за какво му е Деси! Чакам да разбера дали е духал и на петимата!

Анонимен | преди 2 години

Авторова отметка: Не мислех, че има нужда от такава, но коментарите са толкова забавни, че човек невинаги може да се сдържи. 1) Накратко - това е разказ. За него си има категории, които не съществуват от вчера, и той напълно влиза в тях. Ако на някой му харесва да чете как "Х зачеластрил с паламарката си шундата на У", това си е негова работа. И проблем. Но оценявам загрижеността за моето психическо здраве. :) 2) Разказът е измислица. В първите две части има епизоди, сцени и т.н., които са реални. Останалото е забавление. Ужасно ме мързеше да пиша трета и четвърта част, но не ми се оставяше и съвсем незавършена история, въпреки че очевидно ми е все едно как ще завърши тя. Затова накрая са събрани сцени и епизоди от няколко мейнстрийм филма, разбира се, преработени и доразвити за нуждите на повествованието. 3) Наистина се впечатлих от препоръките за повече достоверност и литературно качество. Наистина. Мисля, че няма втори такъв случай. :) Но да не забравяме, че това не е голяма литература, а текст за порно сайт, който утре няма да съществува (случвало ми се е вече няколко пъти). 4) Въпреки това дължа извинение на Д.Т., с когото е удоволствие да се общува. Ако знаех, че текстовете ще минават подобна редакция, щях поне да му спестя "й"-то, което ползвах вместо ударено "ѝ". :) Поздрави, б.б.

Giv | преди 2 години

До бб. Нямах търпение разказа да бъде публикуван именно заради мнението , което Дядо Торбалан изказа . И не останах разочарована . Това е отличен разказ и автора няма нужда да влиза в обяснител режим . Краят за мен лично е повече от удоволетворяващ:)

Анонимен | преди 2 години

Когато критикувате или хвалите разказ, проявете елементарно уважение да напишете смислен коментар. Човекът е отделил от времето си да напише 10 000+ думи, вие успявате да родите някакви междуметия, срамота. Не ви е харесало? Чудесно, аргументирайте се защо. Смятате, че авторът е за лудницата, защо? Бб действително е един от малкото автори, които играят по гайдата на публиката и го правят добре. Четвърта част ми е малко претупана, но и така е класи над повечето разкази. Пък и човекът си каза, че накрая е писал без особено желание. Финалът даже има символика с това двойно дилдо. Бб, за сега страницата се подържа и то вече много години :), ако имашжелание да пишеш още, за мен ще е удоволствиеда чета и публикувам. Giv, ласкаеш ме :) Д.Т.

Giv | преди 2 години

Д.Т. не и ласкателство ,а факт:)аз лично съм чела отлични разкази тук.Но остават недооценени .Веднага давам пример " Призрак" на Звезда атмосфера , сюжет ,герои всичко изпипано до съвършенство абсолютно удоволствие беше да го прочета .Не съм и адвокат тотален фен съм и .IzkuKurigal друг любим автор създал страхотни разкази пак недооценени . И другата страна на медала сега бб. ще го пращат на психиатър и в лудницата, но необособено . А тук може да бъде идеално място в , което да се водят дискусии на база личен опит ,преживявания, фантазии . Това не е читателски клуб ясно ми е САЙТ ЗА БЕЗПЛАТНИ СЕКС РАЗКАЗИ е ,но не е и сайт за обяви тип " porn8547 иска да ти отпуши гарнитурите на двуцефката с 25+ см кур " Можем ли да си образуваме разтоварващи и отпускащи диалози след разказите ? Или съм преяла със шоколад днес и съм неадекватна към ситуацията?

Анонимен | преди 2 години

До автора ех че дълго лято

Анонимен | преди 2 години

Giv, когато публикувах свои разкази, исках две неща. Да има такива истории, каквито харесвам и да се формира общество на почитателите на жанра. Уви, резултатът от второто ме отказа. Но може би има светлина в тунела, кой знае? Особено след шоколадова инжекция ;) Д.Т.

Giv | преди 2 години

До Д.Т. " Как да опишеш Океана на жабата ,когато тя си знае гьола " положението е такова . Но ми се ще да вярвам , че сформирането на такава група от почитатели на жанра не е такава "causa perduta“." Соня" , " Хотел Афродита " , " Къщата на ужасите " твои са нали ? Няма да коментирам защото ми е неудобно . Любими са ми :)

Анонимен | преди 2 години

Еми така е авторе. Е примерно аз оставих един дълъг и леко анализиращ коментар във втората част. Ама не е било да ти сипвам, даже напротив, казах няколко пъти, че писанията ти ми харесват много, затова и си направих труда да оставя личните си виждания, в случай, че искаш да надградиш.

Анонимен | преди 2 години

"Къщата на ужасите" е превод от руски, почти сигурно. Специфичен стил, съчетаващ любимите на братушките фетиши - кръвосмешение, насилствен секс, групови изпълнения. Поредицата е добра. Соня не знам на кого е, но "Хотел Афродита" е сред най-добрите, особено втора и четвърта част. Авторът/авторката е интелигентна и талантлива палавница, жалко, че вероятно няма да го завърши. Моите разкази са подписани с Дядо Торбалан, с малки изключения, където експериментално използвах друг псевдоним :). Д.Т.

Giv | преди 2 години

" Госпожа Георгиева " ;) недооценена подобаващо поредица . И как да бъде след , като разказите са повече от 500 думи и няма "уюй 25 см +".Историята се повтаря и с ""Хотел Афродита " как да бъде довършена .Прочетете ги бе хора тези поредици . Не искам и да си представям ако "Мормони " бъдат публикувани тук автора на , какво ще бъде подложен .И малцина ще бъдат тези ,които ще са оценили оригиналността на поредицата и отделеното време за създаването ѝ . Но разказа на Petio повече от 70 коментара отбеляза . И пак идваме на приказката за Жабата и Океана .бб надявам се да продължиш да пишеш .

Анонимен | преди 2 години

Много добър разказ, категорично. Да, усети се лекото "претупване" на някои моменти, но не е голяма беда. Лично аз харесвам, когато в един разказ има повече вътрешен монолог и усещания. Благодаря. И за повечето от коментарите не мога да не отбележа, че внасят глътка нормалност – не защото съм спомената, а заради точно това усещане за добронамереност и уважение към автора. Уважение, което си е заслужено. Хубав разказ. Звезда

Анонимен | преди 2 години

До Автора Разказът е много добър! Чете се леко и с удоволствие. Последната част наистина изглежда леко претупана, но явно вече авторът се е отегчил и е решил да приключва с разказа. Честно казано, съжалявам за това, тъй като разказът бе написан добре и имаше потенциал да продължи с още части, които както да разгърнат картината напред във времето и да покажат как споменатите събития предопределят по-нататъшния сексуален живот на героите, така и да се представят събитията от гледната точка на Деси и на приятеля и. Ако авторът размисли - за нас ще е удоволствие да прочетем продължението на историята! О.А.

Анонимен | преди 1 година

Рядко се среща такъв разказ. Без прекалено излишна детайлност. Чете се с лекота и с голяма възбуда.